Pozwolenie budowlane

Pozwolenie może być wydaje jedynie temu kto:

 • Złożył wniosek o pozwolenie budowlane w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z artykułem 32, ustęp 4 Prawa budowlanego.

Odpowiednie organy wydają pozwolenie budowlane, jednak wcześniej powinny:

 • Przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska.
 • Inwestor powinien uzyskać pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne z odpowiednich organów. Uzgodnienia, zgody i opinie muszą nastąpić do 14 dni od dnia przedstawienia rozwiązań. Nie zajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji.
 • Wyrażenie zgody przez odpowiedniego ministra jeśli budowa ta wynika z umów międzynarodowych bądź budowy gazociągu.

Kiedy inwestor otrzyma decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu, nie otrzyma pozwolenia na budowę przysługuje mu prawdo do odwołania się od decyzji. Odwołanie do organu administracji architektoniczno – budowlanej wyższego szczebla. Zazwyczaj jest to wojewoda. Organem wyższym od wojewody jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (na podstawie art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego).

Do wniosku o pozwolenie budowlane trzeba dołączyć:

 • Cztery egzemplarz projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i wszystkimi innymi dokumentami które wymagają przepisy szczegółowe (przeciwpożarowe, sanitarne, ochrony zabytków czy ochrony środowiska. Wraz z zaświadczeniem samorządu zawodowego o wpisie na listę jej członków.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu jeśli jest wtmagana.
 • Jeśli pozwolenie dotyczy wznoszeniu i wykorzystywaniu sztucznych wysp czy konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest pozwolenie o którym mowa w artykule 23 i 23a ustawy o obszarach morskich RP.
 • Jeśli obiekt budowlany ma być utytułowany na terenach zamkniętych lub pasa technicznego, portów, morza terytorialnego, potrzebne będzie określenie linii zabudowy oraz elewacji obiektów. Oraz określenie przebiegu dróg, linii komunikacyjnych etc.
 • Opinia wydana przez osobę fizyczną bądź jednostkę wskazaną przez odpowiedniego ministra w przypadku obiektów których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla obiektów energetyki jądrowej, rafinerii, zakładów chemicznych itp. Oraz takich które zawierają nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne (artykuł 33, ust. 2-3 Prawa budowlanego)

Wniosek należy złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej. Najczęściej jest to starosta. W przypadku kiedy jest to obiekt na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu, transportu morskiego, lotnisk cywilnych itd. wniosek powinno się złożyć u wojewody.

Wniosek jest wydawany w ciągu 65 dni. Decyzja podjęta we wniosku ważna jest 2 lata i wygasa jeśli budowa nie została rozpoczęta w tym okresie. Budowa nie może zostać przerwana na okres dłuższy niż 2 lata.

Polecamy również artykuł Samowole Budowlane. Znajdziesz tam informacje o tym jak zalegalizować samowolę budowlaną.

NAJNOWSZE:

CZYTAJ WIĘCEJ